Beste patient van VondelFysio,

COVID-19 UPDATE 4 mei 2020:

Naar aanleiding van de laatste maatregelen volgens het RIVM en onze beroepsgroep (KNGF) mogen wij weer rustig aan gaan opschalen. Dit zal wel gebeuren volgens een triage-stappenplan zoals die door onze beroepsgroep is opgesteld. Wij snappen heel goed dat wij onze zorg niet optimaal hebben kunnen verlenen maar gaan de komende periode er alles aan doen om weer te voldoen aan de vraag. Wij zullen in het triage stappenplan beslissen of we face-to-face kunnen behandelen. Hierin hanteren wij een beleid dat de zorg die wij face-to-face geven op een veilige en verantwoorde manier doen met de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Als u klachten denkt te hebben die overeenkomen met COVID-19 symptomen adviseren wij u alsnog om thuis te blijven. Mocht u in deze periode toch gezien willen worden zullen wij dit doen middels video-bellen. Dit vanwege de vermeende besmettingsrisico’s.

Mocht u geen COVID-19 klachten hebben en graag gezien willen worden door een van de therapeuten, kunnen we overgaan naar face-to-face behandelen. U zult dan een informed consent ontvangen bij aankomst van de behandeling en deze moeten ondertekenen voor er overgegaan kan worden tot behandelen. Daarnaast zullen de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht gehouden worden (mondkapje en handschoenen)

Het kan natuurlijk zijn dat u geen COVID-19 klachten heeft, maar toch liever niet -vanwege besmettingsrisico’s- naar de prakrijk komt. Dan nodigen we u natuurlijk uit voor een video-consult.

Wij werken met een AVG-proof systeem,Physitrack, waarover u via de mail een uitnodiging ontvangt van uw fysiotherapeut. Deze uitnodiging wordt een paar minuten voor aanvang van het consult verstuurd. Check hierbij ook uw spam/ongewenste postvak, mocht u niets hebben ontvangen. Pas als u akkoord geeft op deze uitnodiging kan het consult starten. Wij hebben toestemming gekregen van alle Nederlandse zorgverzekeraars om een telefonisch- of video consult als een zorgbehandeling te kunnen declareren, mits u fysiotherapie in uw aanvullende verzekering heeft zitten. Wij zijn goed bereikbaar via de telefoon en de mail, dus neemt u bij vragen hierover gerust contact met ons op.

Mail: info@vondelfysio.nl

Team VondelFysio

———————————————-
Dear Client of Vondelfysio,

COVID-19 UPDATE – 4th may 2020:

Based upon the latest measures according to RIVM and our professional group (KNGF) we may slowly start upscaling again. This will be done according to a triage-step-by-step plan as drawn up by our professional group. We understand very well that we have not been able to provide our care optimally lately, but we’ll do everything in the coming period to meet the demand again. In our triage step-by-step plan we decide whether we can treat face-to-face and apply a policy that provides the care we provide face-to-face in a safe and responsible manner with the necessary safety measures.

If you think you have complaints that correspond to COVID-19 symptoms, we advise you to stay at home. If you still want to be seen during this period, we will do this by video calling. This is due to the alleged contamination risks.

If you don’t have COVID-19 complaints and would like to be seen by one of our therapists, we can switch to face-to-face treatment. You will then receive an informed consent upon arrival of the treatment and must sign it before treatment can be started. In addition, the necessary safety measures will be observed (mouth-mask and gloves).

It may of course be the case that you don’t have any COVID-19 complaints, but still prefer not to come to our practice because of the risk of contamination. Then we naturally invite you for a video consultation.

We work with an GDPR proof system, Physitrack, for which you receive an invitation by email from your phyiotherapist. This invitation will be sent a few minutes before the start of the consult. Please check your spam/junk mailbox if you have not received this invitation. The consultation can’t start before you use the link to this invitation. We have permission from all of the Dutch insurance companies, that these consults are billable, provided you have physiotherapy in your supplementary insurance. We are very well accessible by phone and email, so please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Mail: info@vondelfysio

Team VondelFysio

 

West
Overtoom 143
1054 HG Amsterdam

Oost
Wibautstraat 131
1091 GL Amsterdam

Zuid
Eduard van Beinumstraat 110
1077 CL Amsterdam

Contact!

Wilt u contact komen met de Fysiotherapie praktijk in de regio van Amsterdam? Vul dan het onderstaande formulier in

Email website Vondelfysio.nl

Location

2 + 10 =